Author Archive

Badania

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Badania prezentuje dane dotyczące podsumowania wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:


Wykres „Przebadane prace licencjackie”przedstawia liczbę prac licencjackich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace inżynierskie” przedstawia liczbę prac inżynierskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace magisterskie” przedstawia liczbę prac magisterskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace doktorskie” przedstawia liczbę prac doktorskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres kołowy „Udział typów prac” prezentuje procentowy udział wszystkich typów prac przebadanych na jednostce w zadanym czasie.

Każde kliknięcie skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na wykres.

Lista „Prób w badaniu”, to lista badań, w ramach których wykonano największą ilość prób sprawdzenia antyplagiatowego pracy dyplomowej w zadanym zakresie.

Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Lista „Badania przypisane do promotorów” to lista promotorów, do których przypisano największą ilość założonych badań antyplagiatowych w danej jednostce w zadanym czasie.

Lista wskazuje wszystkie pozycje spełniające kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba „Wszystkie badania” to lista wszystkich badań jednostki, jaka została założona w jednostce do końca zakreślonego czasu.

Uwzględnia wszystkie badania, jakie w danym czasie widniały w danej jednostce.

Liczba „Średnia liczba prób w badaniu” dotyczy prób wykonywanych w zakreślonym czasie dla jednego badania.

Ilość prób, jaką wykonywano średnio w ramach badania jednej pracy.

Liczba „Badania z co najmniej jednym autorem spoza POL-on” to liczba badań, dla których co najmniej jeden autor nie widnieje w POL-on i został wprowadzony ręcznie.

Wszystkie badania widniejące w danej jednostce, w których wprowadzono autora ręcznie (tj. przy użyciu znacznika „Nie widnieje w POL-on”).

Wykres „Zarejestrowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zarejestrowane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania z datą założenia mieszczącą się zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Wykonanych prób” przedstawia ogólną liczbę prób, które w zadanym czasie zostały wykonane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie próby, których data wykonania mieści się w zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Zaakceptowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zaakceptowane przez promotorów. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania, w których w zadanym czasie zaakceptowano próbę.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

 

Nowa wersja systemu v1.0.13

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.13 w dniu 13.11.2019, w której dostosowano listy jednostek oraz kierunków do struktury POL-on 2.0.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Bazy instytucji: ogłaszamy testy rozwiązania!

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że przygotowana została funkcjonalność podłączania wewnętrznych zasobów instytucji  do systemu JSA jako dodatkowej bazy referencyjnej wykorzystywanej w badaniu antyplagiatowym. Taka baza będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby tej instytucji, która wskaże ją w odpowiednim miejscu w systemie. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w testach przygotowanego rozwiązania. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń Helpdesk (obszar Administracja, tytuł zgłoszenia: Testowanie baz instytucji).

Baza instytucji – cel i podłączenie

JSA umożliwia podłączenie własnej bazy tekstów referencyjnych przygotowanej przez instytucję korzystającą z systemu. Taka baza jest podłączana w ramach bazy referencyjnej danej instytucji, a dla JSA stanowi dodatkowe źródło w badaniu antyplagiatowym. Jest ona używana jedynie na potrzeby danej instytucji i nie jest nigdzie udostępniania.

Źródło podobieństwa z bazy instytucji, jeżeli zostanie wyszukane przez JSA, jest prezentowane w taki sposób i z takim zakresem danych jakie będą zwrócone przez bazę instytucji. Jeżeli źródło opatrzone będzie takimi danymi jak np. typ pracy, dane autora i tytuł, to takie dane będą przekazane w metadanych źródła (np. Typ: praca semestralna, Autor: Luiza Szukalska, Tytuł: Nowoczesne środki komunikacji i ich wpływ na relacje społeczne). Zakres danych nie jest określany przez JSA poza obowiązkowymi polami (tj. ID dokumentu, tytuł, treść), co znaczy, że każda instytucja może przygotować bazę w indywidualny sposób.


PODŁĄCZANIE BAZY INSTYTUCJI


Baza referencyjna instytucji musi być przygotowana przez instytucję. JSA nie ingeruje w projekt bazy, wymaga jednak zachowania kilku wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

pobierz

Aby podłączyć bazę instytucji do JSA Administrator musi wprowadzić w zakładce Ustawienia adres referencyjnej bazy instytucji.


Akceptacje

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Akceptacje prezentuje dane dotyczące akceptacji wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:Wykres „Akceptacje wyników przez promotorów” przedstawia akceptację badań w jednostce w podziale na prace zaakceptowane z wynikiem oryginalnym (nieprzeliczonym) oraz uprzednio przeliczonym przez promotora. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista „Badań oczekujących na akceptację wyniku” przedstawia promotorów, do których przypisana jest największa liczba niezaakceptowanych badań.

Jeżeli w badaniu zaakceptowana zostanie jedna z prób, to badanie takie nie zostanie wliczone do sumy.

Lista prezentuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Nowe badania

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Nowe badania prezentuje dane dotyczące zakładania badań za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) i integracji systemów (API) zebrane w poniższe zestawienia:
Wykres „Kanały tworzenia nowych badań” przedstawia rejestrację nowych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) oraz integracji systemów (API). Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres „Badania zarejestrowane przez WEB względem badań zaakceptowanych” przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres „Badania zarejestrowane przez API względem badań zaakceptowanych” przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem integracji systemów (API) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Nowa wersja systemu v1.0.12

W dniu 14.10.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.12, wdrożenie służyło podniesieniu limitu wielkości plików załączanych do badania na 20MB (przy zachowaniu łącznego limitu 60MB na wszystkie pliki) oraz poprawieniu reguł dezaktywacji użytkownika.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Zmiany API na środowisku testowym

Szanowni Państwo, dla Państwa wygody zdecydowaliśmy się usystematyzować proces wdrażania zmian dla integracji API JSA. Wprowadzanie zmian na środowisko produkcyjne będzie każdorazowo poprzedzone dwutygodniowym okresem karencji na środowisku testowym. W tym czasie będą mogli Państwo testować planowane zmiany. W związku z powyższym informujemy, że na środowisko testowe w dniu 09.10.2019 wprowadzono zmiany dla integracji API JSA. Odpowiednio zaktualizowaną dokumentację znajdą Państwo na stronie dokumentacji API.

Nowa wersja systemu v1.0.11

W dniu 09.10.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.11. Wdrożenie obejmowało drobne zmiany, takie jak: poprawa działania filtrów na liście badań, drobne poprawki na wydrukach raportu, drobne poprawki graficzne na formularzu nowego badania, poprawienie weryfikacji ról użytkownika na jednostkach oraz podpięcie strony „Centrum Pomocy – O JSA” do strony głównej.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

O tym się mówi: Newseria

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie portalu Newseria, który pisze o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i jego pierwszym półroczu funkcjonowania na polskich uczelniach.

Nowa wersja systemu v1.0.10

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.10 w dniu 30.09.2019, w której wyłączono opcję „Logowanie POL-on” w związku z wyłączeniem tego logowania przez system POL-on, dodano mini-raport po masowym wysłaniu „ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” użytkownika, naprawiono automatyczne kończenie sesji użytkowników z kontem MCL, naprawiono propagację danych badań dla użytkowników z rolą Biuro, wprowadzono także drobną poprawę okna pobierania raportu, dodatkową optymalizację ładowania listy badań,
oraz uzupełniono listę błędów w interfejsie.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.9 (domyślne filtrowanie listy badań)

W dniu 24.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.9. W nowej wersji systemu wprowadzono optymalizację listy badań poprzez wprowadzenie filtrów domyślnych. Zachęcamy do zapoznania się z działaniem filtrów w Bazie Wiedzy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Prace migracyjne w systemie POL-on

W związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on informujemy, że mogą występować chwilowe trudności z dostępem do usług systemu JSA za pośrednictwem MCL w dniach 25-29 września, oraz, że logowanie Administratorów do JSA przez  opcję „LOGOWANIE POL-ON” zostanie wyłączone równolegle z wyłączeniem tej usługi w systemie POL-on.W związku z powyższym zalecane jest zmigrowanie kont polonowych do MCL oraz na czas migracji utworzenie w JSA kont administracyjnych.

Aktualizacja systemu v1.0.8

W dniu 13.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.8. Aktualizacja obejmowała optymalizację systemu w zakresie listy badań i użytkowników.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.7

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.7 w dniu 11.09.2019, w której wprowadzono opis zwracanych błędów z przypisaniem kodów (w związku z czym zaktualizowano również dokumentację API JSA), poprawiono działanie filtrowania, przy logowaniu Administratora ustawiono domyślną stronę jako moduł Użytkowników, wprowadzono drobne poprawki wizualne oraz zaprzestano wyświetlania modułu Uprawnienia.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Dziennik Gazeta Prawna o plagiaryzmie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Dziennik Gazeta Prawna.
Ze zjawiskiem plagiaryzmu w Polsce należy walczyć konsekwentnie i skutecznie. Programy antyplagiatowe działają prewencyjnie, jednak zmiany powinny nastąpić również wewnątrz uczelni.

Nowa wersja systemu v1.0.6

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.6 w dniu 02.09.2019, która uwzględnia dodatkową informację w profilu użytkownika o tym, kto utworzył dla niego konto, poprawienie walidacji zakładek w profilu, przełączanie między kontekstami, aktualizacja jednostek przy logowaniu Administratora POL-on oraz drobne zmiany wizualne na stronie głównej JSA. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).