Author Archive

Akceptacja raportu z wyniku badania

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Akceptacja raportu z wyniku badania jest czynnością, którą mogą wykonywać jedynie użytkownicy z przypisaną rolą Promotor.

Służy ona ostatecznemu potwierdzeniu, że Promotor pracy akceptuje ostateczną wersję raportu. Nie jest to jednoznaczne z decyzją co do plagiatu. Decyzja o tym, czy praca zostaje dopuszczona do obrony czy też zawiera plagiat i nie jest dopuszczana do obrony jest kolejnym etapem. Wnioski z analizy raportu można nanieść bezpośrednio w systemie JSA w sekcji Wnioski lub uzupełnić ręcznie na wydruku.

Należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości i zmian w treści pracy dodaje się nową próbę do badania.
Po zaakceptowaniu próby dalsze dodawanie prób w badaniu jest niemożliwe.

Aby zaakceptować próbę należy wejść w jej Raport. W menu bocznym znajduje się granatowy przycisk Akceptuj. Po jego naciśnięciu wyświetli się komunikat informujący, że jest to ostateczna i nieodwracalna czynność. Komunikat należy po przeczytaniu zatwierdzić.

Po odświeżeniu widoku przycisk Akceptuj znika, zaś pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem w prawym górnym rogu sygnalizujący status raportu zostaje zastąpiony przez zieloną parafkę informującą o tym, że praca dyplomowa została zatwierdzona po przebadaniu i można wydrukować ostateczny raport.

Analogicznie z wydruku raportu znika znak wodny ostrzegający o statusie raportu.

Uwaga! Jeżeli użytkownik jest Promotorem pracy, jednak mimo to nie widzi przycisku Akceptuj oznacza to, że należy wyedytować metrykę badania i poprawić dane dotyczące Promotora. Po podstawieniu się danych metrykę należy zapisać. Jeżeli jedna z wartości jest błędna (imię, stopień/tytuł naukowy) należy zwrócić się do Administratora POL-on na swojej uczelni z prośbą o poprawienie danych w tamtym systemie.

Pozostałe czynności badania pracy

Dodawanie nowej próby do badania

W systemie JSA istnieje możliwość ponownego zbadania pliku pracy dyplomowej np. w sytuacji kiedy pierwotnie badana treść pracy została zmieniona po uwagach promotora.

W takiej sytuacji nie trzeba wprowadzać kolejny raz całej metryki, a wystarczy dodać nowy plik zawierający treść pracy tworząc tzw. nową próbę.

W tym celu należy na liście badań odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Nowa próba, który otwiera okno dodania nowych plików pracy dyplomowej.

UWAGA!
Po wprowadzeniu zmiany Ustawień dla instytucji/jednostki system blokuje możliwość dodania nowej próby do badania i wymagane jest założenie nowego badania.

Pozostałe czynności badania pracy

Jak załączyć pliki pracy dyplomowej?

Istnieją dwa sposoby na załączenie plików pracy dyplomowej lub doktorskiej

Uwaga!
Przy załączaniu pliku pracy obowiązują dwie zasady:
do badania można dodać więcej niż jeden plik, jednak każdy z nich musi mieścić się w limicie wielkości 20MB, maksymalnie 60MB wszystkie oraz
– każdy z nich musi mieć akceptowane rozszerzenie tj. .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf 


Pierwszy sposób, to dodanie pliku z treścią pracy już podczas tworzenia nowego badania (w ostatniej zakładce formularza jak na poniższym zdjęciu).

Druga możliwość to wejście w tryb Edycji badania z poziomu szczegółów na liście badań. W tym celu w zakładce Badania należy nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Edytuj, który otwiera zapisaną wcześniej metrykę badania.

Pozostałe czynności badania pracy

Rozpoczęcie badania pracy dyplomowej

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.


Aby dodać nowe badanie pracy należy po zalogowaniu się wybrać zakładkę Badania z menu bocznego. Zakładka wyświetla listę dotychczas zarejestrowanych badań, do których widoku ma uprawnienia zalogowany użytkownik.

Aby utworzyć nowe badanie należy nacisnąć jeden z dwóch czerwonych przycisków wskazanych na powyższym zdjęciu: „Nowe badanie” na pasku powyżej listy lub symbol plusa „+” poniżej listy. Akcja ta otwiera formularz metryki badania, który należy wypełnić informacjami dotyczącymi załączanej pracy dyplomowej.

Proces badania pracy dyplomowej składa się z pięciu następujących czynności:

 1. zarejestrowania nowego badania i wypełnienia metryki
 2. załączenia pliku pracy dyplomowej
 3. zlecenia pierwszej (lub kolejnej) próby badania
 4. przeanalizowania raportu z próby badania
 5. zaakceptowania raportu

Jak wypełnić metrykę pracy?

Formularz dodawania nowego badania znajduje się w zakładce Badania. Składa się on z czterech zakładek, pomiędzy którymi można swobodnie przechodzić za pomocą przycisku NASTĘPNY KROK znajdującego się na dole każdej zakładki. Wypełnienie niektórych pól jest wymagane do zarejestrowania badania. Pozostałe sekcje w przypadku niewypełnienia będą wyświetlać się jako Brak w widoku metryki badania. U góry, po przejściu do kolejnej zakładki, każdorazowo uzupełniane są w formie podsumowania dane wprowadzone w poprzednich krokach wprowadzania badania.

Wszystkie informacje wpisane w metryce widoczne są w Raporcie, a zatem zalecamy uważne i dokładne wypełnianie rubryk.

 • Zakładka nr 1 - Tytuł/Język

 • Zakładka nr 2 - Autorzy

 • Zakładka nr 3 - Promotorzy/Recenzenci

 • Zakładka nr 4 - Pliki do badania

 • Przyciski funkcyjne

Lista badań

Po zalogowaniu wyświetlany jest główny ekran systemu, czyli lista badań. Można ją wyświetlić z każdego miejsca w systemie klikając w przycisk Badania. Lista zawiera badania, do których użytkownik ma przypisane uprawnienia.

Lista posortowana jest domyślnie po dacie ostatniej zmiany. W ten sposób można pracować na najbardziej aktualnych badaniach. Domyślnie, lista jest ograniczona do zakresu badań zmienianych w ciągu ostatniego miesiąca.

 

Filtr ten można zmienić wedle uznania, jednak zaleca się pracę na ograniczonej filtrami liście badań szczególnie dla użytkowników posiadających rolę Biuro, która znacznie zwiększa liczbę badań na liście.

 • 1. Wyszukiwanie badań

 • 2. Odśwież listę

 • 3. Filtry i filtry domyślne

 • 4. Dodanie nowego badania

 • 5 Sortowanie listy badań

Jak wyświetlić raport z badania

Aby wyświetlić Raport z badania i przejść do analizy jego wyniku należy wejść na listę badań, a następnie:

1. po najechaniu kursorem myszki na belkę z tytułem danej pracy kliknąć na wyświetlający się czerwony przycisk Raport, lub

2. po najechaniu kursorem myszki na belkę z tytułem danej pracy wejść w Szczegóły badania, a następnie wybrać Raport konkretnej próby w badaniu.

Integracja REST API

Dla Państwa wygody umożliwiamy integrację systemów uczelnianych z systemem JSA za pośrednictwem usługi integracyjnej API.

Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywa się poprzez wymianę kodów autoryzacyjnych instytucji  i systemu JSA.
Kod autoryzacji instytucji – ustalony z góry i przypisany każdej instytucji przez system. Znajduje się on w zakładce Ustawienia → Ogólne.
Kod autoryzacji JSA – każda instytucja korzystająca z integracji API musi nadać go systemowi i wpisać w zakładce Ustawienia → Ogólne.

POMOC czyli system zgłoszeń Helpdesk

Szanowni Państwo,
przygotowaliśmy dla Państwa dedykowany system obsługi zgłoszeń i błędów występujących w systemie JSA.

Aby zgłosić błąd systemu lub skontaktować się z zespołem Helpdesk w innym celu należy kliknąć w przycisk HELPDESK OPI PIB znajdujący się zawsze w prawym górnym rogu ekranu systemu JSA (czynność najlepiej wykonać po zalogowaniu się do systemu).


Przy pierwszym logowaniu do systemu zgłoszeń zaproponowane zostanie utworzenie konta. Rozwiązanie to jest wygodne i zalecane ze względu na łatwy dostęp w przyszłości do wcześniej zarejestrowanych przez użytkownika zgłoszeń.

Aby zapisać tymczasowe konto należy ustawić do niego hasło, wpisać je ponownie, a następnie zatwierdzić akcję przyciskiem OK, który stanie się aktywny po uzupełnieniu wspomnianych rubryk.Po zalogowaniu się do systemu zgłoszeń pojawia się widok listy dotychczas zarejestrowanych przez danego użytkownika zgłoszeń. Jeżeli jest to pierwsze logowanie lista jest pusta. Przycisk Nowe zgłoszenie otwiera formularz zgłoszenia , który dokładnie opisany jest poniżej:

System po zalogowaniu się za pośrednictwem JSA domyślnie wybrany jest ten system
Obszar z listy rozwijanej należy wybrać obszar, którego dotyczy zgłoszenie:

API
Administracja (konta, uprawnienia)
Badania
Logowanie
Raport
Statystyki
Ustawienia

Profil użytkownika jeżeli użytkownik posiada konta w kontekście kilku instytucji w tym miejscu należy wybrać odpowiedni profil z listy rozwijanej
Tytuł należy w sposób dokładny doprecyzować obszar zgłoszenia i rodzaj zgłaszanego błędu
Opis w tym miejscu należy precyzyjnie i dokładnie określić rodzaj problemu:

– prosimy o wskazanie daty wystąpienia błędu lub podania wersji systemu (prawy dolny róg ekranu)

– jeżeli błąd dotyczy badania należy podać numer badania oraz numer próby (znajdujące się w metryce badania)

– czy błąd wystąpił w wersji produkcyjnej czy w wersji testowej systemu?

– gdzie wystąpił błąd i jak dokładnie wyglądał zwrócony przez system komunikat?

– jakie dokładnie kroki zostały wykonane zanim zaistniał zgłaszany błąd? Jeżeli dotyczy API – jaka była dokładnie treść requestu

– jeżeli zgłaszany problem dotyczy innego użytkownika należy podać jego dane: imię, nazwisko (lub login), e-mail, instytucję

– opis załączonych zrzutów ekranu (uprzejmie prosimy o zamieszczanie widoku całego okna systemowego, nie zaś wycinka)

Załącz pliki prosimy o dodanie możliwie maksymalnej ilości plików, które mogą być pomocne przy rozpoznaniu problemu
Wyślij zgłoszenie zatwierdzenie zgłoszenia i wysłanie

 

Nadawanie ról i uprawnień

Konta w systemie JSA mogą posiadać tylko użytkownicy do tego uprawnieni, jak administratorzy JSA na uczelniach, promotorzy, recenzenci czy pracownicy administracyjni. W związku z czym procedura zakładania konta nie jest udostępniona z poziomu niezalogowanego użytkownika.

Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego Administratora na poziomie instytucji i jednostki, a każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie.

Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. Dokładny opis zakresu uprawnień, które przypisane są do ról znajduje się tutaj.

Należy pamiętać o tym, że nadane role i uprawnienia mogą być różne na poziomie instytucji i na poziomie jednostki. Dodanie roli na poziomie instytucji nie oznacza przydzielenia jej na poziom jednostki.

Administrator systemu może zmieniać role i uprawnienia przypisane użytkownikom z poziomu profilu użytkownika (po znalezieniu go na liście użytkowników)

Aby przypisać role użytkownikowi (podczas zakładania konta lub po jego utworzeniu) należy w profilu użytkownika przejść do zakładki Role i uprawnienia.

Widok podzielony jest na dwie sekcje:
1. uprawnienia w obrębie instytucji oraz
2. uprawnienia w obrębie jednostek technicznych (np. wydziałów).

Oznacza to tyle, że jeden użytkownik może mieć ograniczony dostęp do systemu w kontekście uczelni, zaś poszerzony w kontekście jednego lub kilku wydziałów, lub odwrotnie.

Decyzja o przypisaniu ról należy do Administratora systemu.


Aby włączyć opcję Uprawnień własnych, tj. przypisania innych ról na wydziałach, należy rozwinąć belkę żądanego wydziału i przesunąć suwak opcji, a następnie potwierdzić chęć jej włączenia.

Rola przypisana na poziomie instytucji „rozciąga się” na jednostki, zaś rola przypisana w kontekście danej jednostki przypisana zostaje tylko do niej.

 

 

Profil użytkownika

 • Szczegóły konta

  W pierwszej zakładce znajdują się podstawowe informacje o koncie użytkownika.

  Stopień/tytuł
  Stopień lub tytuł naukowy użytkownika, pole opcjonalne

  UWAGA: słownik stopni i tytułów naukowych jest ujednolicony z systemem POL-on. Pobierane są tytuły lub stopnie naukowe istniejące na gruncie prawa. Jeżeli zauważono niezgodność należy ją zgłosić do systemu POL-on.

  Nazwisko
  Nazwisko użytkownika, pole wymagane
  E-mail  Adres e-mail użytkownika, pole wymagane
  UID POL-on Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on w systemie POL-on 2.0 na danej instytucji, pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor).
  Autouzupełnianie jako Promotor Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania (automatycznie wprowadza dane tego Promotora do formularza nowego badania). Jak włączyć opcję?
  Dezaktywuj konto
  Opcja dezaktywacji konta użytkownika służy uniemożliwieniu dalszego korzystania (logowania się) z konta w systemie JSA. Konta można dezaktywować, ale nie można ich usuwać.
  Ponowne żądanie potwierdzenia aktywacji Po założeniu konta użytkownikowi dostępna jest opcja ponownego wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym, której użyć można w przypadku zagubienia pierwszej wiadomości e-mail lub po zmianie nieaktualnego adresu e-mail. Przycisk Wyślij wyłącza się automatycznie po aktywacji konta.
  Link do zmiany hasła Po aktywacji konta włącza się przycisk „Wyślij” przy opcji zmiany hasła. Administrator systemu może wysłać do użytkownika link do zmiany hasła i tym samym przywrócić dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła.
  Status Istnieją trzy statusy konta w systemie:

  Utworzony – oznaczający konto, które zostało utworzone, ale nie jest jeszcze aktywowane,

  Aktywne – oznaczające konto, które zostało utworzone oraz aktywowane, a użytkownik może korzystać z konta,

  Nieaktywne – oznacza konto, które zostało dezaktywowane, a użytkownik utracił możliwość korzystania z konta.

  Dodano Wskazuje datę utworzenia konta
  Dodano przez Wskazuje login Administratora, który utworzył konto dla użytkownika
  Aktywowano
  Wskazuję datę aktywacji konta
  Ostatnia wizyta Wskazuje datę ostatniego udanego logowania użytkownika
  Ostatnia zmiana danych Wskazuje datę ostatniej zmiany danych na koncie
  Ostatnia zmiana uprawnień Wskazuje datę ostatniej zmiany uprawnień użytkownika
 • Role i uprawnienia

  Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne. Widoki te mogą być różne jeżeli użytkownik posiada np. szerszy zakres uprawnień w obrębie jednostki (Wydziału) zaś węższe w obrębie instytucji (Uczelnia).

   

  Dokładny opis ról znajduje się w oddzielnym artykule.

Role i uprawnienia

Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego Administratora na poziomie instytucji i jednostki.

Każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie.

Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. W systemie istnieje możliwość dodania siedmiu ról, przy czym główne to Administracja, Promotor, Biuro i Podgląd. Użytkownik może mieć przypisaną dowolną kombinację ról, których uprawnienia będą się sumować.

Jan Kowalski pracujący na Wydziale Matematyki może mieć przypisane role „Biuro”, „Podgląd” i „ Ustawienia” – dzięki takiej konfiguracji uprawnień będzie mógł tworzyć badania do analizy antyplagiatowej, podejrzeć wynik badania (bez szczegółowych danych o źródłach podobieństw), a także definiować ustawienia parametrów wyników dla Wydziału Matematyki.

Należy również pamiętać, iż można nadać różne role w kontekście instytucji i poszczególnych jednostek. Więcej o tym tutaj.


 

Role występujące w JSA:

Biuro przeglądanie i zarządzanie badaniami moich* instytucji/jednostek
Promotor przeglądanie i zarządzanie moimi** oraz udostępnionymi badaniami oraz dostęp do treści źródeł podobieństwa
Podgląd przeglądanie badań instytucji/jednostki oraz dostęp do treści źródeł podobieństwa
Ustawienia personalizacja ustawień dla instytucji/jednostki
Statystyka zarządzanie statystykami moich instytucji/jednostki
Integracja konfiguracja ustawień integracyjnych dla moich instytucji/jednostki
Administracja*** zarządzanie użytkownikami oraz parametrami moich instytucji/jednostek

*Moje instytucje/jednostki – instytucje i jednostki, w ramach których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienia.

**Moje badania – badania zarejestrowane przez użytkownika lub jest on wskazany jako promotor w badaniu lub badanie zostało mu udostępnione.

***Rola Administracja – uprawnienia tej roli pokrywają się z uprawnieniami roli Administracja POLON, która przyznawana jest automatycznie przez system użytkownikom z systemu POL-on, którzy posiadają w nim rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM.


Uprawnienia w rolach

Nazwa obszaru/nazwa uprawnienia Opis uprawnienia Rola posiadająca uprawnienie
Badania
Dodawanie nowych badań Tworzenie nowych badań (metadane oraz pliki prac ). Biuro, Promotor
Edycja badań Edycja metadanych badania oraz dodanie kolejnej próby. Możliwość edycji wszystkich badań na liście. Biuro, Promotor
Udostępnianie badań Udostępnianie badania innemu użytkownikowi systemu. Biuro, Promotor
Przeglądanie moich badań Podgląd badań rejestrowanych samodzielnie, udostępnionych dla mnie oraz tych, w których jestem wskazany jako promotor. Promotor
Przeglądanie badań jednostki Podgląd badań przypisanych do jednostki. Biuro, Podgląd
Raport
Przeglądanie raportu z badań w jednostce bez źródeł podobieństw Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa. Biuro, Podgląd
Przeglądanie raportu z moich lub udostępnionych dla mnie badań bez źródeł podobieństw Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa. Promotor
Dostęp do danych źródła podobieństwa Dostęp do panelu „Źródło podobieństwa” w szczegółach wyniku (obok tekstu pracy). Promotor, Podgląd
Akceptacja raportu Możliwość akceptacji raportu badania. Promotor
Drukowanie raportu Możliwość wydruku raportu z wynikiem badania. Promotor
Przeliczanie wyniku Możliwość wykluczenia wybranych źródeł lub podobieństw i ponownego przeliczenia wyniku badania. Promotor
Użytkownicy
Dodawanie użytkowników Możliwość tworzenia kont nowym użytkownikom JSA. Administracja
Edycja użytkowników Możliwość zmiany danych użytkowników. Administracja
Dodawanie użytkowników z pliku Możliwość dodania wielu nowych kont użytkowników JSA przy użyciu pliku .xml. Administracja
Przeglądanie listy użytkowników Podgląd listy użytkowników JSA w kontekście jednostek, do których ma uprawnienia osoba przeglądająca. Administracja
Edycja uprawnień użytkownika Możliwość nadawania zmiany uprawnień i ról w ramach jednostek, które są w zakresie uprawnień edytującego. Administracja
Ustawienia
Ustawienie tekstów wykluczanych Dostęp do ustawień jednostki w sekcji „Wykluczenia tekstu” gdzie można dodać teksty pomijane podczas badania antyplagiatowego. Ustawienia, Administracja
Personalizacja parametrów dla wyników Dostęp do ustawień jednostki w sekcji „Parametry wyniku” gdzie definiuje się parametry siły podobieństwa tekstu, długości fragmentów podobieństwa oraz progi tolerancji wyników, na podstawie których obliczany jest ostateczny wynik badania plików. Ustawienia, Administracja
Ustawienia ogólne dla instytucji Dostęp do ogólnych ustawień jednostki w sekcji „Ogólne” , gdzie znajduje się kod autoryzacji (dla integracji REST API), adres uczelnianej bazy referencyjnej oraz można pobrać szablon XML do importu użytkowników z pliku. Integracja, Administracja
Statystyki
Odczyt i eksport statystyk Przeglądanie predefiniowanych statystyk, możliwość pobrania i zapisania wygenerowane pliku. Statystyka

Administrator systemu

Administrator systemu jest użytkownikiem, który ma uprawnienia m.in. do zakładania kont innym użytkownikom oraz zarządzania nimi. W systemie JSA rozróżniamy dwa rodzaje administratorów

– Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
– Administratora JSA tj. użytkownik systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.

Administrator instytucji loguje się jako pierwsza osoba z Instytucji i w razie konieczności zakłada kolejne konta dla użytkowników (administratorom JSA lub pozostałym), ustala parametry wyniku, dodaje wykluczenia powtarzających się tekstów czy też uzupełnia dane niezbędne do integracji z systemami uczelnianymi.

W przypadku problemów z logowaniem administrator jest pierwszą osobą, do której powinien się zgłosić użytkownik JSA.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z uprawnieniami Administratora systemu:

Administrator instytucji Administrator JSA
rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w POL-on
logowanie jako pierwsza osoba z instytucji
Tworzenie kont innym administratorom
Tworzenie kont innym użytkownikom
Odzyskiwania hasła użytkowników
Edycja danych konta użytkowników
Przeglądanie listy użytkowników
Edycja uprawnień użytkowników
Podgląd uprawnień użytkowników
Zmiana ustawień ogólnych dla instytucji
Edycja parametrów wyników
Edycja tekstów wykluczeń
Podgląd ustawień ogólnych

Pytania merytoryczne

Pytania merytoryczna, na które odpowiedzi udziela MNiSW

Czy każdy promotor musi być wprowadzony do rejestru pracowników w POL-on 2.0?

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

Czy prace zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób ograniczony będzie dostęp do ich treści?

Czy prace zawierające informacje niejawne będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Od kiedy należy badać za pośrednictwem JSA rozprawy doktorskie?

Jak rozumieć termin "pisemna praca dyplomowa", który określa przedmiot badania antyplagiatowego?

Raporty

Pytania techniczne z działu Raporty

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.

Dlaczego nie widzę stylometrii dla pracy dwóch autorów?

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?

Jestem Promotorem pracy, ale nie widzę raportu na swojej liście badań.

Czym różni się raport ogólny od szczegółowego i który z nich jest ważniejszy?

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Jak należy interpretować wyniki badania?

Czy w widoku źródła podobieństwa pracy mogę zobaczyć jego treść?

Badania

Pytania techniczne z działu Badania

Dlaczego nie widzę starych badań? Mam niepełną listę badań.

Czy JSA sprawdza również nagłówki i stopki w badanych plikach?

Jak uniknąć autoplagiatu? Czy druga próba badania wykaże wysokie PRP?

Przy zakładaniu nowego badania nie widzę nazwiska autora na liście studentów

Wypełniając zakładkę Autora w metryce nie widzę Kierunków, a pozostałe pola są nieaktywne

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Czy prace nienapisane w języku polskim też muszę sprawdzać w JSA?

Czy plik skompilowany z formatu LATEX zostanie przebadany?

Dlaczego przycisk "Nowa próba" nie działa?

Czy wciąż mogę badać prace w wersji demo systemu?

Nie udaje mi się załączyć do badania pliku pdf, dlaczego?

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Czy praca wysłana do badania za pośrednictwem REST API będzie widoczna na liście badań po zalogowaniu do JSA?

Czy praca badana w JSA jest przesyłana do ORPPD?

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (filmy, obrazy, rysunki techniczne czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Czym różnią się badanie i próba?

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Administracja

Pytania techniczne z działu Administracja

Jakie prace dyplomowe badane są przez Jednolity System Antyplagiatowy?

Nie mogę już logować się jako Administrator POL-on lub system twierdzi, że nie mam uprawnień

Czym jest siła podobieństwa tekstu i kto ją ustala?

Dlaczego nie można zmienić tytułu naukowego na dr inż. lub dr hab. inż.?

Co oznacza opcja "Dezaktywuj konto" i kiedy jej używać?

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Jestem Administratorem, zakładając konto dla użytkownika wprowadziłem błędny adres e-mail - czy mogę je usunąć?

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Co to jest i skąd wezmę numer UID?

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Komunikat z dnia 21.12.2018 r

20.12.2018 r. wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 – 16:12:00

– Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
– Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
– Zmieniono logikę nadawania uprawnień – dodano poziom instytucji
– Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
– Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
– Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
– Poprawiono komunikat o błędzie logowania
– mniejsze zmiany

Masowy import użytkowników

Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

– z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
– z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.


Masowy import użytkowników


Aby dodać kilka kont użytkowników jednocześnie należy zaimportować dane plikiem XML.

W tym celu należy użyć przycisku „Importuj” na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okienko wyboru przygotowanego przez Państwa pliku z rozszerzeniem .xml, który zawierać będzie przyszłych użytkowników.

Można dodać tylko jeden plik jednocześnie. Jeżeli będzie on spełniał wymogi systemowe, jego nazwa zostanie podkreślona na zielono i wyświetli się zielony symbol parafki.

Plik importu powinien być przygotowany według udostępnionego Państwu schematu. Można go pobrać w zakładce „Ustawienia”, w pierwszej karcie „Ogólne” ustawieniami instytucji.

Po zakończonym procesie importu dostępne jest podsumowanie, w którym można znaleźć informację ile kont ile udało się zaimportować, a ile kont zawierało błędy.

 • Jak skorzystać z plików przygotowanych do importu

 • Zawartość pliku importSchemaTemplate.xsd


 • Przykład importu

Zobacz dodawanie konta przez formularz

Formularz zakładania nowego konta

Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

– z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
– z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.


Formularz nowego użytkownika


Po wejściu z menu bocznego w zakładkę Użytkownicy pojawia się lista kont założonych w ramach danej instytucji.

Formularz nowego konta użytkownika otwiera się po naciśnięciu przycisku „Nowy” po prawej stronie na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników lub na dole strony pod listą.

Wyświetlony formularz składa się z dwóch zakładek: Szczegóły konta oraz Role i uprawnienia

 • Szczegóły konta

  Na pierwszej z nich powinny być wpisane podstawowe dane o nowym użytkowniku systemu, przy czym niektóre pola są opcjonalne.

  Stopień/tytuł naukowy
  Stopień lub tytuł naukowy wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne
  Nazwisko
  Nazwisko wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
  E-mail  Adres e-mail wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
  UID POL-on 1.0
  Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on z systemu POL-on 1.0

  pole opcjonalne, niewidoczne dla nowych użytkowników po integracji z POL-on 2.0

  UID POL-on 2.0
  Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on z systemu POL-on 2.0 powiązany z daną instytucją.

  pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor).

  Autouzupełnianie jako Promotor Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania. Jak włączyć opcję?

  Przy wpisaniu pierwszych liter nazwiska powinna powinna pojawić się rozwijana lista pracowników naukowych zatrudnionych w Państwa Instytucji i widniejących w systemie POL-on. Po kliknięciu na wybrane nazwisko pozostałe dane (stopień/tytuł naukowy, imię, numer UID) uzupełniają się automatycznie.

  Informacje dotyczące pozostałych danych znajdujących się w widoku profilu użytkownika można znaleźć tutaj.

 • Role i uprawnienia

  Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne.

  Nadanie ról przebiega poprzez włączenie suwaka przy danej roli, a następnie zapisania zmian.

  Jeżeli chcą Państwo nadać użytkownikowi inną lub dodatkową rolę w kontekście jednostki należy włączyć suwak „Uprawnienia własne”, a następnie potwierdzić chęć zmian w wyskakującym okienku.

  Dokładny opis ról znajduje się w oddzielnym artykule.

Zobacz masowy import użytkowników