Author Archive

Nowa wersja systemu v1.0.13

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.13 w dniu 13.11.2019, w której dostosowano listy jednostek oraz kierunków do struktury POL-on 2.0.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Bazy instytucji: ogłaszamy testy rozwiązania!

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że przygotowana została funkcjonalność podłączania wewnętrznych zasobów instytucji  do systemu JSA jako dodatkowej bazy referencyjnej wykorzystywanej w badaniu antyplagiatowym. Taka baza będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby tej instytucji, która wskaże ją w odpowiednim miejscu w systemie. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w testach przygotowanego rozwiązania. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń Helpdesk (obszar Administracja, tytuł zgłoszenia: Testowanie baz instytucji).

Baza instytucji – cel i podłączenie

Rozwiązanie jest aktualnie testowane.

Instytucje zainteresowane udziałem w testowaniu rozwiązania prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń Helpdesk (obszar Administracja, tytuł zgłoszenia: Testowanie baz instytucji).

JSA umożliwia podłączenie własnej bazy tekstów referencyjnych przygotowanej przez instytucję korzystającą z systemu. Taka baza jest podłączana w ramach bazy referencyjnej danej instytucji, a dla JSA stanowi dodatkowe źródło w badaniu antyplagiatowym. Jest ona używana jedynie na potrzeby danej instytucji i nie jest nigdzie udostępniania.

Źródło podobieństwa, jeżeli zostanie wyszukane przez JSA, jest prezentowane w taki sposób i z takim zakresem danych jakie będą zwrócone przez bazę instytucji. Jeżeli źródło opatrzone będzie takimi danymi jak np. typ pracy, dane autora i tytuł, to takie dane będą przekazane w metadanych źródła (np. Typ: praca semestralna, Autor: Luiza Szukalska, Tytuł: Nowoczesne środki komunikacji i ich wpływ na relacje społeczne). Zakres danych nie jest określany przez JSA poza obowiązkowymi polami (tj. ID dokumentu, tytuł, treść), co znaczy, że każda instytucja może przygotować bazę w indywidualny sposób.


PODŁĄCZANIE BAZY INSTYTUCJI


Baza referencyjna instytucji musi być przygotowana przez instytucję. JSA nie ingeruje w projekt bazy, wymaga jednak zachowania kilku wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

pobierz

Aby podłączyć bazę instytucji do JSA Administrator musi wprowadzić w zakładce Ustawienia adres referencyjnej bazy instytucji.

Nowa wersja systemu v1.0.12

W dniu 14.10.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.12, wdrożenie służyło podniesieniu limitu wielkości plików załączanych do badania na 20MB (przy zachowaniu łącznego limitu 60MB na wszystkie pliki) oraz poprawieniu reguł dezaktywacji użytkownika.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Zmiany API na środowisku testowym

Szanowni Państwo, dla Państwa wygody zdecydowaliśmy się usystematyzować proces wdrażania zmian dla integracji API JSA. Wprowadzanie zmian na środowisko produkcyjne będzie każdorazowo poprzedzone dwutygodniowym okresem karencji na środowisku testowym. W tym czasie będą mogli Państwo testować planowane zmiany. W związku z powyższym informujemy, że na środowisko testowe w dniu 09.10.2019 wprowadzono zmiany dla integracji API JSA. Odpowiednio zaktualizowaną dokumentację znajdą Państwo na stronie dokumentacji API.

Nowa wersja systemu v1.0.11

W dniu 09.10.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.11. Wdrożenie obejmowało drobne zmiany, takie jak: poprawa działania filtrów na liście badań, drobne poprawki na wydrukach raportu, drobne poprawki graficzne na formularzu nowego badania, poprawienie weryfikacji ról użytkownika na jednostkach oraz podpięcie strony „Centrum Pomocy – O JSA” do strony głównej.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

O tym się mówi: Newseria

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie portalu Newseria, który pisze o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i jego pierwszym półroczu funkcjonowania na polskich uczelniach.

Nowa wersja systemu v1.0.10

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.10 w dniu 30.09.2019, w której wyłączono opcję „Logowanie POL-on” w związku z wyłączeniem tego logowania przez system POL-on, dodano mini-raport po masowym wysłaniu „ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” użytkownika, naprawiono automatyczne kończenie sesji użytkowników z kontem MCL, naprawiono propagację danych badań dla użytkowników z rolą Biuro, wprowadzono także drobną poprawę okna pobierania raportu, dodatkową optymalizację ładowania listy badań,
oraz uzupełniono listę błędów w interfejsie.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.9 (domyślne filtrowanie listy badań)

W dniu 24.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.9. W nowej wersji systemu wprowadzono optymalizację listy badań poprzez wprowadzenie filtrów domyślnych. Zachęcamy do zapoznania się z działaniem filtrów w Bazie Wiedzy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Prace migracyjne w systemie POL-on

W związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on informujemy, że mogą występować chwilowe trudności z dostępem do usług systemu JSA za pośrednictwem MCL w dniach 25-29 września, oraz, że logowanie Administratorów do JSA przez  opcję „LOGOWANIE POL-ON” zostanie wyłączone równolegle z wyłączeniem tej usługi w systemie POL-on.W związku z powyższym zalecane jest zmigrowanie kont polonowych do MCL oraz na czas migracji utworzenie w JSA kont administracyjnych.

Aktualizacja systemu v1.0.8

W dniu 13.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.8. Aktualizacja obejmowała optymalizację systemu w zakresie listy badań i użytkowników.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.7

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.7 w dniu 11.09.2019, w której wprowadzono opis zwracanych błędów z przypisaniem kodów (w związku z czym zaktualizowano również dokumentację API JSA), poprawiono działanie filtrowania, przy logowaniu Administratora ustawiono domyślną stronę jako moduł Użytkowników, wprowadzono drobne poprawki wizualne oraz zaprzestano wyświetlania modułu Uprawnienia.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Dziennik Gazeta Prawna o plagiaryzmie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Dziennik Gazeta Prawna.
Ze zjawiskiem plagiaryzmu w Polsce należy walczyć konsekwentnie i skutecznie. Programy antyplagiatowe działają prewencyjnie, jednak zmiany powinny nastąpić również wewnątrz uczelni.

Nowa wersja systemu v1.0.6

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.6 w dniu 02.09.2019, która uwzględnia dodatkową informację w profilu użytkownika o tym, kto utworzył dla niego konto, poprawienie walidacji zakładek w profilu, przełączanie między kontekstami, aktualizacja jednostek przy logowaniu Administratora POL-on oraz drobne zmiany wizualne na stronie głównej JSA. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Masowe akcje na liście użytkowników

Od wersji v1.0.4 systemu udostępnione zostały Administratorom JSA masowe akcje na liście użytkowników: zbiorcze nadawanie ról oraz ponowna wysyłka linku do aktywacyjnego konta. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją na stronach Bazy Wiedzy.

Masowe akcje na liście użytkowników

Masowe akcje na liście użytkowników dostępne są dla Administratora na poziomie instytucji i jednostki zgodnie z jego uprawnieniami.

Aby przejść do widoku masowej edycji kont należy na liście użytkowników kliknąć w przycisk „Edycja” widoczny na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Pod paskiem funkcyjnym rozwinie się belka masowych akcji, zaś lista użytkowników zostanie uzupełniona o pola wyboru użytkowników jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Okno umożliwia przeprowadzenie przez Administratora systemu dwóch akcji, których opisy znajdują się poniżej:

1. masowego nadania ról wybranym użytkownikom w wybranych kontekstach (ich dostępność jest zgodna z uprawnieniami zalogowanego Administratora)

2. masowe przesłanie ponownego żądania potwierdzenia aktywacji użytkownikom, którzy nie aktywowali swoich kont.

 • Masowe nadanie ról

  Do masowego nadawania ról w systemie służą dwa pola oznaczone ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. wybrać kontekst, w ramach którego użytkownicy mają mieć nadane role,

  2. wybrać role, które użytkownicy mają mieć nadane w ramach wybranego kontekstu,

  3. wybrać użytkowników, którym mają być nadane role, a następnie nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który skutkuje pojawieniem się komunikatu.

  Po potwierdzeniu żądania wykonania akcji pojawi się raport z przeprowadzonych akcji. Należy pamiętać, że aby nadać rolę Promotor użytkownik musi mieć wprowadzony UID w swoim profilu.

 • Masowe wysłanie linku aktywacyjnego

  Do masowego wysłania linku aktywacyjnego czyli tzw. „Ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” służy suwak oznaczony ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. przełączyć suwak na aktywny,

  2. oznaczyć użytkowników, do których ma być wysłany ponowny link aktywacyjny,

  3. nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który wywoła komunikat potwierdzający chęć wykonania żądania.

Nowa wersja systemu v1.0.3

W dniu 01.08.2019 o godz 09:17 wdrożono wersję v1.0.3 systemu, która uwzględnia dostosowanie systemu do wymagań WCAG (dostępność stron internetowych dla osób niedowidzących, starszych i z zaburzeniami poznawczymi) oraz poprawę aktualizacji listy użytkowników po zmianach uprawnień. Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).