• Logowanie POL-on

  Logowanie jest dostępne tylko dla Administratorów instytucji, czyli użytkowników, którzy posiadają konta w systemie POL-on i posiadają w nim rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM. Są to pierwsi użytkownicy JSA, którzy jako pierwsi logują się do systemu w celu stworzenia kont dalszym użytkownikom. Logowanie to jest przy pomocy danych konta użytkownika z systemu POL-on. Podczas niego następuje sprawdzenie bieżących uprawnień administratorskich w POL-on (dopuszczalne role to INST_ADM oraz INST_NAUK_ADM). Wymagane jest wpisanie loginu i hasła zgodnego z danymi konta w POL-on. Przyjmuje się, że w każdej instytucji funkcjonuje przynajmniej jeden administrator instytucji. Ma on nadaną rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on, która pozwala na zarządzanie użytkownikami własnej instytucji. Przypominamy, że jest to rola nadana za zgodą rektora lub upoważnionego prorektora uczelni. Na podstawie tych uprawnień administrator instytucji otrzymuje dostęp do systemu JSA i może zarządzać kontami innych użytkowników JSA.

  Aby przejść do widoku logowania dla Administratorów POL-on należy w widoku logowania z ekranu głównego wybrać opcję Logowania POL-on.

  Dalej logowanie następuje po:

  1. wpisaniu loginu lub adresu e-mail używanych do logowania w systemie POL-on,
  2. wprowadzeniu hasła używanego do logowania w systemie POL-on,
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:
  – Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
  – Administratora JSA tj. użytkownika systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.


  Przycisk „Zaloguj przez POL-on” uruchamia proces logowania do systemu i – o ile walidacja loginu i hasła z systemem POL-on zakończyła się sukcesem – przechodzi do wybrania kontekstu lub do widoku listy badań zalogowanego użytkownika.


  Lista „Wyboru instytucji” stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika. Jeżeli użytkownik ma założone konto w kontekście jednej instytucji wybór kontekstu zostaje pominięty i ekran logowania przenosi użytkownika bezpośrednio do listy badań.