Badania przesłane do systemu za pośrednictwem API są automatycznie widoczne dla Promotora pracy (oraz użytkowników z rolą Biuro we wskazanej jednostce) po zalogowaniu się do interfejsu użytkownika.

Połączenie tych dwóch możliwości korzystania z systemu JSA pozwala na optymalizację pracy Promotora ze względu na dogodne przeprowadzenie analizy i zmian na Raporcie.

UWAGA! Wszystkie zmiany dokonane na badaniu lub na raporcie (także akceptacja) nie będą automatycznie widoczne w systemie uczelnianym. 

Aby zmiany były widoczne w systemie uczelnianym, należy ponownie wywołać usługę przesłania aktualnego raportu badania.

O szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób odświeżane są informacje w Państwa systemie uczelnianym, prosimy zwracać się do administratora tego systemu.

Po przesłaniu przez API pracy do badania można znaleźć ją w interfejsie użytkownika na liście badań w zakładce Badania. Ze względu na to, że JSA nie ma dostępu do danych użytkowników systemów zewnętrznych, dane w metryce uzupełniane są standardowym oznaczeniem „użytkownikAPI” (jak w przykładzie powyżej). Obsługa badań zgłoszonych przez API jest identyczna jak w przypadku badań zarejestrowanych bezpośrednio w systemie.  Dostępne są wszystkie przyciski funkcyjne (zgodnie z uprawnieniami użytkownika) tj.
– „Historia zmian” pokazująca akcje przeprowadzane przez użytkowników w ramach jednego badania,
– „Udostępnij” pozwalające na wysłanie badania do wglądu innemu użytkownikowi,
– „Edytuj” pozwalające na edycję metryki badania,
– „Nowa próba” czyli zlecenie wykonania ponownego sprawdzenia pracy,
– „Pobierz” umożliwiający wygenerowanie raportu ogólnego lub szczegółowego, oraz
– „Raport” przenoszący do podglądu wyników z badania pracy.

Po wejściu w widok Raportu badania można rozwinąć metrykę badania zawierającą rozszerzone informacje. Wyświetlają się również przyciski (zgodnie z uprawnieniami użytkownika) po lewej stronie nad panelem bocznym:

  • „Tekst pracy” rozwijający okno analizy wyniku badania i pracy na tekście,
  • „Akceptuj” pozwalający zaakceptować ostatecznie wynik badania,
  • „Udostępnij” pozwalający przesłać badanie wraz z raportem innemu użytkownikowi,
  • „Pobierz” pozwalający pobrać lub wyświetlić raport w formie dokumentu PDF.